SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja urejajo medsebojna razmerja oziroma določajo pravice in obveznosti med strankama, to je med podjetjem Robnik, d.o.o. ( v nadaljevanju: podjetje) ter naročnikom izdelkov ali storitev  (v nadaljevanju: naročnik). Splošni pogoji so sestavni del vsake ponudbe, predračuna ali pogodbe. S potrditvijo ponudbe se šteje, da je naročnik seznanjen  s splošnimi pogoji poslovanja ter, da se z njimi v celoti strinja. Ne priznavamo pogojev strank, če so le – ti drugačni od naših, razen v primerih, če je to drugače dogovorjeno.

Prosimo, da si  pogoje skrbno preberete, nepoznavanje ponudbe in splošnih pogojev poslovanja ne more biti predmet reklamacije!

V primeru nejasnosti, prosimo, da nas pokličete in z veseljem vam bomo pomagali.

PONUDBA

Podjetje izdela ponudbo na podlagi pridobljenih podatkov, katere mu posreduje naročnik.

S plačilom zneska na poslovni račun podjetja, se smatra da je naročilo s strani kupca sprejeto.

V kolikor naročnik ne izvrši naročila, se smatra, da od ponudbe odstopa.

Ponudbe so informativne narave. Rok veljavnosti je  naveden na ponudbi.

CENE

Cene so določene in izražene v evrih. Podjetje si pridružuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo tipi in opisi naročenih izdelkov,  pozicije, katere so sestavni del ponudbe,  količine, barve, dimenzije ali katera koli druga dejstva, katera so osnova za izračun cene. Podjetje si pridružuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila tudi v primeru sprememb cen po ceniku ali  podražitve surovin.

PLAČILNI  POGOJI

 1. 40% predplačilo, 50% pred montažo/dobavo, 10% po opravljeni montaži/dobavi
 2. 100% predplačilo (dodatni 2% popust)
 3. po dogovoru

Za večje količine se prizna dodatni popust.

Naročnik  izvede naročilo / plačilo samo  na poslovni račun podjetja, za sklic navede številko ponudbe/računa.

Z nakazilom stranka potrdi, da je seznanjena z vsebino ponudbe, s splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi strinja.

Kupec ima pravico zavrniti račun v roku 8 dni po prejemu računa. V nasprotnem primeru podjetje razume , da je naročnik račun v celoti sprejel. Naročnik je dolžan poravnati kupnino skladno z dogovorjenimi plačilnimi pogoji in v predpisanem valutnem roku. V primeru zamude plačila oziroma neplačila ima podjetje pravico zahtevati zakonite  zamudne obresti, od dneva zapadlosti in ne priznati dogovorjenih popustov po ponudbi.

V primeru neplačila ali  neizpolnjevanja naročnikovih obveznosti, si podjetje pridržuje lastninsko pravico, tudi po izročitvi blaga kupcu. Naročnik mora omogočiti neoviran dostop  do izdelkov in njihov odvoz .

Do plačila celotne kupnine mora naročnik z blagom ravnati kot dober gospodar.

DOBAVNI ROK IN DOBAVA

Dobavni rok je določen s strani podjetja in se določa glede na zasedenost proizvodnje. Dobavni rok se določa na vsakokratno ponudbo in začne teči po vplačilu predplačila, skladno s plačilnimi pogoji.

Dobavni rok se lahko podaljša v primerih:

 • Višje sile
 • Razlogov na strani kupca
 • Težav oziroma motenj z dobavljenim materialom.
 • V primeru naknadnih  sprememb naročila oziroma dodatnih del.
 • Zaradi sprememb detajlov in materialov
 • V času kolektivnih  dopustov

Kupec lahko dvigne in odpelje naročeno blago v lastni režiji, po predhodnem naročilu. Pred odvozom ga mora pregledati in opozoriti podjetje na morebitne  pomanjkljivosti, kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

Kupec je dolžan ob prevzemu blaga ( dostavi, montaži) dolžan le to pregledati, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj v pisni obliki posredovati dobavitelju v roku 8 dni, od prevzema blaga. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

REŠEVANJE REKLAMACIJ

Vse zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova garancije in vse reklamacijske zahtevke, mora naročnik uveljaviti v pisni obliki. Naročnik mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma nepravilnosti, ki jo uveljavlja. Za željeno je priložiti tudi fotografije. Uveljavljanje reklamacijskega oziroma garancijskega zahtevka  ne zadrži obveznosti plačila celotne kupnine. Predmet  reklamacije ne more biti površinska nepravilnost, če ne vpliva na funkcionalnost.

Les je dar narave in izkazuje svojo lepoto z raznolikostjo v barvi in strukturi.

Vzorčniki posameznih drevesnih vrst, ki jih naročniku nudimo v vpogled za izbor površine izdelka, določajo drevesno vrsto, ne  morejo pa biti osnova za določanje enotne barve in strukture dobavljene drevesne vrste.

Ko podjetje ugotovi, da je reklamacija upravičena, poda naročniku predlog za rešitev. Načini rešitve reklamacije so odprava napak na izdelku, zamenjava izdelka, izboljšanje  ali izstavitev dobropisa. Podjetje ne upošteva reklamacij zaradi napak, ki so nastale  zaradi neprimerne uporabe in vzdrževanja izdelkov ali nestrokovne montaže s strani naročnika ali tretje osebe. V kolikor je reklamacija upravičena , se jo  podjetje obveže odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku.

GARANCIJSKI ROK

Na izdelke daje podjetje  garancijski rok 24 mesecev od dneva prejetja. Proizvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroške odstranil vse morebitne napake oziroma okvare za katere je samo odgovorno.

Garancija ne velja za:

 • Mehanske poškodbe, odrgnine, ki so nastale po montaži ali dobavi.
 • Za neprimerno uporabo,  čiščenje in vzdrževanje izdelkov.
 • Les je dar narave, zato raznolikost  v barvi in strukturi površin, ni razlog za uveljavljanje napak oz. garancije. Les je naravni material, zato so manjša odstopanja tako v barvi, kot v strukturi,  normalen pojav.

Kupec reklamacijo prijavi prodajalcu v pisni obliki. Kupec mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma nepravilnost, katero uveljavlja. Za željeno je priložiti fotografije. Hkrati mora kupec podjetju zagotoviti ogled napak, poškodb in nepravilnosti na objektu.

Proizvajalec bo odpravil napako na podlagi dogovora s kupcem, najkasneje v roku 45 dni od prejetja reklamacije.

Po poteku garancije podjetje zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele za kupljeno blago in servis izdelkov. Vsa vzdrževalna dela in servis se obračunajo. Za nadomestne dele se štejejo tudi deli, kateri  niso enaki originalu, imajo pa enako funkcijo kot original.

IZDAJA RAČUNA

Podjetje mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati po odhodu iz poslovnega prostora.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje se zavezuje, da bo z vsemi podatki, ki jih bo pridobilo v procesu opravljanja storitev, ravnalo kot s poslovno skrivnostjo in jih ne bo posredovalo nepooblaščenim osebam.

OSTALA DOLOČILA

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb v prospektih, katalogih, cenikih, risbah, kalkulacijah in podobnih dokumentih.

REŠEVANJE SPOROV

V primeru težav se naročnik poveže s podjetjem preko telefona  03 839 0870  ali preko e-pošte info @ robnik.si. Podjetje si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Pritožba se odda preko e – pošte : info @ robnik.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Za reševanje vseh sporov, je pristojno sodišče v Celju.

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Skladno z 32.členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ( uradni list RS 81/2015, z dne 30.10.2015), podjetje ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi jih potrošniki lahko sprožili v skladu s tem zakonom.

Podjetje na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS):