Vhodna, stanovanjska vhodna in notranja vrata podjetja ROBNIK d.o.o. (v nadaljevanju proizvajalec) so izdelana iz lesa v skladu z zahtevami veljavnih standardov in predpisov.

Garancijski rok za vrata traja 24 mesecev od dneva dobave. Garancija velja za kakovost in funkcionalnost vrat. Garancija ne velja za poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilnega skladiš?enja, neustrezne vgradnje, neustrezne površinske obdelave, neustrezne uporabe in neustreznega vzdrževanja vrat ali višje sile. Prav tako garancija ne velja za vrata, na katerih je kupec izvajal kakršnakoli dodatna dela, ki lahko vplivajo na njihovo kvaliteto ali funkcionalnost. Reklamni rok za vidne poškodbe oz. napake na proizvodu je 8 dni od dobave.

Proizvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroške odpravil morebitne napake, oziroma okvare. Na pisno reklamacijo bo odgovoril v roku 8 dni in odpravil okvare na osnovi dogovora s kupcem, najkasneje pa v roku 45 dni od dneva prejema reklamacije. V kolikor v tem času okvare ne bi bilo mogoče odpraviti bo reklamirana vrata nadomestil z novimi. Proizvajalec jamči tudi, da bo še najmanj 4 leta po poteku garancijskega roka zagotovljal servisno vzdrževanje in potrebne nadomestne dele.

Vhodna vrata ne smejo biti neposredno izpostavljena vodi in povišani temperaturi. Ob vgradnji in uporabi vrat mora biti v prostoru zagotovljena bivalna klima s cca. 50 % relativno zračno vlažnostjo (ob višji vlagi je obvezno redno zračenje in ogrevanje). V primeru vgradnje vrat v objekte, kjer je prisotna vlaga kot posledica mokrih zidarskih del, proizvajalec ne odgovarja za napake na proizvodu (dimenzijske spremembe, krivljenje).

Stanovanjska vhodna vrata so namenjena za vhodna vrata v stanovanja iz zaprtih hodnikov. Spadajo v klimatsko kategorijo 2, kar pomeni, da temperaturna razlika med prostori, ki jih vrata ločujejo ne sme presegati več kot 10 stopinj Celzija, razlika v relativni zračni vlagi pa ne sme biti višja kot 30 odstotnih točk. V primeru večjih temperaturnih razlik oz. večjih razlik v relativni zračni vlažnosti od navedenih, proizvajalec ne odgovarja za napake na proizvodu.

Vizuelne napake, ki niso dobro vidne iz razdalje dveh metra od izdelka s prostim očesom pri difuzni dnevni svetlobi, napake in odstopanja pri lazurah z lesnim barvnim tonom ali pri pokrivnih lazurah z barvnim tonom po RAL barvni lestvici, ki niso vidne iz razdalje 5 m na zunanji strani in 3 metrov na notranji strani vrat (v skladu s predpisom RAL RG 631) niso predmet reklamacije. Dovoljeno število smolnic pri čisti izvedbi so do 4 smolnice. Položaji nasadil in ključavnice so ob vgradnji strokovno usposobljenega monterja pravilno nastavljeni. Vse morebitne bodoče nastavitve nasadil ali ključavnice in s tem nastavitve položaja krila vrat niso predmet reklamacije.

Notranja vrata ne smejo biti direktno izpostavljena sončni svetlobi, od izvora toplote pa morajo biti oddaljena najmanj 1 m. Njihova uporabnost je garantirana v normalnih klimatskih pogojih (cca. 18 – 23°C in 30 do 50 % relativna zračna vlažnost). V primeru večjih temperaturnih razlik oz. dolgotrajnejših večjih razlik v relativni zračni vlažnosti od navedenih, proizvajalec ne odgovarja za napake na proizvodu.

LES JE NARAVNI MATERIAL, ZATO SO BARVNE IN STRUKTURNE RAZLIKE V LESU NORMALNE IN NISO PREDMET REKLAMACIJE.